Świętowanie

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Treść hasła pochodzi z publikacji „Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II”, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2014
Autor hasła: ks. Krzysztof JEŻYNA 


Świętowanie – dzień święty – (łac. „festus” – wesoły, uradowany) – nastrój radości o charakterze kultyczno-wspólnotowym; istotny element kultu; związek z historią świętą, która włącza ludzi w bliskość Boga.

Nauczanie Kościoła nt. świętowania

Świętowanie jest naturalną potrzebą człowieka, o czym świadczy powszechność występowania święta i świętowania w różnych ludzkich kulturach. W świętowaniu chodzi o odkrywanie i przeżywanie odświętności, a więc doświadczenie tego, czego nie ma w codzienności. Człowiek jako istota transcendentna odczytuje dany i zadany mu czas jako napięcie między „sacrum” i „profanum”. Nie wystarczy sam odpoczynek po pracy, oderwanie się od tego, co powszechne, człowiek potrzebuje przeżywania „sacrum”, wejścia w tajemnicę świętości. Najpełniej pozwala na to przeżywanie święta religijnego, które prowadzi do wewnętrznej relacji z Bogiem i odnowienia wspólnoty świętujących. Różnorodność doświadczenia „sacrum”, wyrażająca się w bogactwie świąt, wymagała różnorodności rytów, z jednej strony będących wyrazem kultury, a z drugiej tę kulturę tworzących. Istotę święta wyrażają pewne elementy, kształtujące określony rytm i sposób świętowania: pamięć – przypomnienie osoby lub wydarzenia, które jest świętowane; wspólnota – święto jest czasem pogłębienia wzajemnych relacji pomiędzy członkami wspólnoty; odwołanie się do autorytetu, który jest poza i ponad wspólnotą − w świętowaniu chrześcijańskim chodzi o odniesienie do Boga.

Święta chrześcijańskie koncentrują się na jedynym, zbawczym wydarzeniu paschy Jezusa Chrystusa, nawiązują wyraźnie do głównych wydarzeń z życia Chrystusa, choć zachowują także związek z rytmem czasu i z obrotami Ziemi. Tajemnica paschalna Chrystusa stanowi ideę centralną świąt kościelnych, a sprawowana w Eucharystii gromadzi wiernych w każdą niedzielę, święto zmartwychwstania Pana (Dz 20,7; 1 Kor 16,2; Ap 1,10). Niedziela nadaje świętu chrześcijańskiemu nowy charakter; jej świętowanie przenika cały rok liturgiczny, a jednocześnie jej bogactwo rozwija się w cykl świąt ukierunkowanych na Wielkanoc – świętowanie zmartwychwstania Chrystusa. Kościół jest wezwany do odczytania na nowo istoty świętowania, jak również takiego przeżywania niedzieli, przez udział w Eucharystii oraz świąteczny odpoczynek, aby stało się ono świadectwem wobec świata. Odczytanie istoty dnia Pańskiego pozwala zrozumieć, że niedziela jest nie tylko dniem wolnym od pracy i czasem odpoczynku człowieka, ale jest przede wszystkim świętem, darem czasu i świętości, przez który Bóg przywraca człowiekowi wolność i poczucie sensu życia.

Nauczanie Jana Pawła II nt. świętowania

Jan Paweł II wzywa Kościół do refleksji nad istotą świętowania, zwłaszcza świętowania niedzieli, gdyż od tego zależy zachowanie tożsamości chrześcijańskiej: u progu trzeciego tysiąclecia świętowanie chrześcijańskiej niedzieli ze względu na zawarte w niej znaczenia i wymiary, powiązane z podstawowymi prawdami wiary, pozostaje kluczowym elementem chrześcijańskiej tożsamości [1]. W kontekście współczesności zadaniem chrześcijan jest to, by z nową gorliwością starali się odkryć sens niedzieli: jej „tajemnicę”, cel jej świętowania, jej znaczenie dla życia chrześcijańskiego i ludzkiego [2]. Poznanie tajemnicy niedzieli, a w niej szczególnie Eucharystii, pozwoli pogłębić motywację jej świętowania i zrozumieć, jakie ma ona znaczenie dla życia chrześcijańskiego. Jest to tym bardziej konieczne, im bardziej prądy myślowe desakralizują religijny sens niedzieli i upowszechniają błędne przyzwyczajenia przeżywania niedzieli i świąt. Pierwsze przykazanie kościelne, w odnowionej wersji, określa obowiązki dotyczące wszystkich chrześcijan: uświęcenia dnia Pańskiego poprzez sprawowanie Eucharystii i powstrzymanie się od pracy [3]. Obowiązki te nie są jednakowe gatunkowo, od początku chrześcijaństwa specyfiką niedzieli było kultyczne świętowania Eucharystii, a problem odpoczynku był drugorzędny.

Centralne miejsce w życiu Kościoła zajmuje celebracja dnia Pana i celebracja Eucharystii Pana. Eucharystia w swej istocie jest sakramentalnym uobecnieniem całego misterium paschalnego Chrystusa, a więc Jego śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia oraz zesłania Ducha Świętego. Stąd niedziela ujawnia swój chrześcijański charakter, gdy Kościół gromadzi się, aby sprawować paschę Chrystusa, czyli uczestniczyć w ofierze i uczcie paschalnej, i w ten sposób spotkać się ze zmartwychwstałym Panem, obecnym w Jego słowie i pokarmie eucharystycznym. Dla Kościoła niedziela była od początku pierwszym ze wszystkich dni, pierwszym ze wszystkich świąt, dniem Pańskim [4]. Świętowanie i przeżywanie misterium paschalnego jest zasadniczym motywem uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. W niedzielę wierni – wspominając misterium paschalne Chrystusa – doświadczają obecności zmartwychwstałego Pana [5]. Personalistyczny charakter niedzieli oznacza, że świętowanie wiąże się z celebracją osoby zmartwychwstałego Chrystusa; świętuje się zbawczą obecność Chrystusa. Eucharystia sprawia, że niedziela jest dniem Pańskim, w którym zmartwychwstały i uwielbiony Pan urzeczywistnia dzieło zbawienia, dając wiernym nowego Ducha, który dokonuje dzieła ich uświęcenia i obdarza nowym życiem.</ref>

Jan Paweł II wskazuje na związek świętowania z wiarą w jej personalistycznym wymiarze, gdyż świętowanie niedzieli jest z jednej strony wezwaniem Zmartwychwstałego Pana skierowanym do wiary chrześcijanina, a z drugiej strony jest odpowiedzią zmartwychwstałemu Panu przez wiarę [6]. Dlatego też opuszczenie niedzielnej mszy świętej nie jest jedynie zaniedbaniem jakiejś czynności, ale opuszczeniem spotkania z Kimś – z Jezusem Chrystusem, zmartwychwstałym Panem, który swoją mocą przynosi pokój, przebaczenie i radość. Podstawą obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii jest także wypełnienie zobowiązania chrztu świętego (wszczepia on w Chrystusa i włącza do Jego Kościoła) oraz nakaz Kościoła wyrażony w przykazaniu Bożym i kościelnym [7] [8]. Dzień ten ma przypominać chrześcijaninowi o zbawieniu ofiarowanym mu przez chrzest, dzięki któremu stał się „nowym człowiekiem w Chrystusie” (por. Kol 2,12; Rz 6,46). W „nowe życie” Chrystusa zmartwychwstałego włącza chrześcijanina sakrament chrztu, natomiast Eucharystia to życie podtrzymuje, będąc zadatkiem na życie wieczne.

Celebracja niedzielnej Eucharystii odsłania jej eklezjalny wymiar, bowiem w Eucharystię wpisana jest sama istota Kościoła. Jan Paweł II odwołując się do Katechizmu Kościoła Katolickiego stwierdza, że we wspólnocie niedzielna celebracja dnia Pańskiego i Eucharystii stanowi centrum życia Kościoła, a uczestnictwo w niej jest sercem niedzieli [9] [10]. Tak, jak wiara chrześcijańska ma wymiar wspólnotowy, tak przeżywanie wspólnotowe Eucharystii jest znakiem wierności Chrystusowi. Uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii świadczy o przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła oraz wierności Chrystusowi i Kościołowi, a jednocześnie jest potwierdzeniem i umocnieniem komunii w wierze i miłości z całym Kościołem [11]. Niedziela jest dniem Kościoła i dniem Eucharystii. Ojciec Święty – już w pierwszej encyklice – podkreślając eklezjalny charakter Eucharystii, stwierdza, że Eucharystia buduje Kościół, buduje jako autentyczną wspólnotę Ludu Bożego [12]. W encyklice poświęconej Eucharystii pisze natomiast, że ona tworzy komunię i wychowuje do komunii [13]. Na progu nowego tysiąclecia Papież akcentuje szczególne znaczenie niedzielnej Eucharystii w tworzeniu komunii, jest ona bowiem miejscem uprzywilejowanym, w którym nieustannie głosi się i kultywuje komunię. Właśnie poprzez udział w Eucharystii dzień Pański staje się także dniem Kościoła, który dzięki temu może spełniać skutecznie swoje zadanie jako sakrament jedności [14]. Jan Paweł II nadaje też nowy sens obowiązkowi niedzielnemu, który motywowany jest przede wszystkim odkryciem wartości niedzieli chrześcijańskiej [15]. Teologiczne argumenty, świadczące o wartości i znaczeniu niedzielnej Eucharystii dla życia chrześcijańskiego, uzasadniają mówienie o obowiązku uczestniczenia we mszy świętej. Dokładniejsze warunki wypełnienia tego obowiązku, z uwzględnieniem okoliczności usprawiedliwiających nieobecność, podają Kodeks Prawa Kanonicznego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego.

Ojciec Święty, mówiąc o obecności na niedzielnej lub świątecznej Eucharystii, używa terminu „uczestnictwo”, podkreślając duchowy i osobowy charakter obowiązku Eucharystii, wymagający uczestnictwa nie tylko zaangażowanego, ale także głęboko wewnętrznego. Pełne uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii powinno kształtować pobożność eucharystyczną, rozumianą jako życie Eucharystią przez resztę dnia świątecznego, jak i w całości życia chrześcijańskiego. Papież w liście apostolskim Dies Domini domaga się, aby świętowanie całej niedzieli odbywało się w „duchu Eucharystii”, aby przeżywać ten dzień w poczuciu wdzięczności za wydarzenia zbawcze [16]. Świętowanie niedzieli winno być także uświęceniem tego dnia przez powstrzymanie się od pracy i odpowiedni odpoczynek. Chociaż pierwsze przykazanie kościelne, obok obowiązku uczestnictwa we mszy świętej niedzielnej i świątecznej, mówi o obowiązku powstrzymania się od prac służebnych, to praktycznie poszerza się sens rozumienia odpoczynku niedzielnego. Powstrzymanie się od pracy jest konieczne, aby niedzieli nadać wymiar kultyczny i religijny, a także eschatologiczny i antropologiczny. Z jednej strony powstrzymanie się od pracy jest warunkiem udziału w liturgii niedzielnej i zapewnia odpowiedni czas na odpoczynek, z drugiej zaś szeroko rozumiany odpoczynek niedzielny powinien wyrażać wymiar religijny („odpoczynek w Panu”) i antropologiczny – odpoczynek i odprężenie po tygodniowej pracy. Uzasadnienie odpoczynku niedzielnego jest zawsze ukazywane w perspektywie stwórczej i zbawczej: najważniejszą treścią przykazania nie jest zatem zwykłe przerwanie pracy, ale świętowanie wielkich dzieł Bożych [17], zaś połączenie teologii stworzenia i zbawienia pozwala odczytać sakralny charakter odpoczynku: człowiek wierzący ma odpoczywać nie tylko jak Bóg, ale także odpoczywać w Bogu, oddając Jemu całe stworzenie w postawie uwielbienia, dziękczynienia, synowskiego przywiązania i oblubieńczej przyjaźni [18].

Odpoczynek niedzielny wprowadza równowagę pomiędzy pracą i odpoczynkiem, nadaje pracy jej głęboko personalistyczny, a nawet sakralny sens. Nie powinien oznaczać jałowej bezczynności, ale stać się źródłem duchowego wzbogacenia, zapewnić większą wolność, umożliwić kontemplację i sprzyjać braterskiej wspólnocie [19]. Ponadto odpoczynek wprowadza porządek i właściwe proporcje w codzienne sprawy: relacje z ludźmi, rzeczy materialne, troski i zajęcia, a także pozwala zauważyć piękno i harmonię świata przyrody [20]. Jan Paweł II podkreśla, że świętowanie miłości zbawczej Chrystusa, uobecnione w Eucharystii, zobowiązuje do czynnej miłości wobec Boga i braci [21]. Niedziela jest dniem, w którym chrześcijanin powinien podejmować czyny miłości i solidarności oraz włączać się w budowanie cywilizacji miłości [22]. Dla Kościoła apostolskiego czymś oczywistym było łączenie Eucharystii z miłością braterską, miłość okazywana bliźniemu świadczyła bowiem o żywotności wspólnoty kościelnej. Miłość należy się najpierw najbliższym, dlatego w niedzielę należy poświęcić więcej czasu i zainteresowania członkom rodziny i bliskim, dla których było zbyt mało czasu w ciągu tygodnia. Niedziela wówczas staje się doskonałą okazją do spotkania i umacniania jedności małżeństwa i rodziny. Inny rodzaj pomocy należy się tym braciom, którzy ze względu na ubóstwo nie mogą sobie pozwolić na wypoczynek. Chodzi tu o różne rodzaje pomocy indywidualnej lub zorganizowanych form wypoczynku. Grupę szczególnej troski stanowią ludzie wyjątkowo potrzebujący obecności i posługi innych. Chorzy, niepełnosprawni i starzy w „dniu miłości Boga” powinni doznać posługi i troski pełnej miłości miłosiernej, chociażby w tak prostych formach jak: odwiedziny, prezent czy pamięć wyrażona przez rozmowę telefoniczną.

Eucharystia jest szkołą miłości społecznej, na wspólnej uczcie spotykają się bowiem ludzie w braterstwie, które wyrasta z solidarności bytowej (jedno w Chrystusie) i solidarności etycznej prowadzącej do afirmacji bliźniego, będącego drugim „ja”. Społeczne oddziaływanie Eucharystii uzdalnia do braterstwa, czyli dostrzegania w bliźnim brata, z którym trzeba dzielić się tym, co posiadamy, wartościami duchowymi i materialnymi. W ten sposób Eucharystia przyczynia się do budowania życia społecznego w perspektywie cywilizacji miłości [23].

Przypisy

 1. Dies Domini 30
 2. Dies Domini 3
 3. por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 2042
 4. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 2174
 5. por. Tertio Millenio Adveniente 10
 6. Dies Domini 29
 7. por. Dies Domini 25; 39; 31.
 8. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 2180-2183
 9. Dies Domini 32.
 10. por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 2177
 11. por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 2182
 12. Redemptor hominis 20
 13. Ecclesia de Eucharistia 40
 14. Novo millenio ineunte 36
 15. por. Dies Domini 3
 16. por. Dies Domini 52
 17. Dies Domini 17
 18. Dies Domini 16
 19. Dies Domini 68
 20. por. Dies Domini 67
 21. por. Dies Domini 69
 22. por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 2186
 23. por. Dies Domini 72

Bibliografia

Dzieła Jana Pawła II

Inne dokumenty Kościoła

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, 2041; 2174; 2177; 2180-2183; 2186.

Publikacje innych autorów

 • A. Marcol. Przykazanie święcenia niedzieli. STV 30:1992 nr 2;
 • J. Tyrawa. Świętowanie niedzieli – katecheza dla społeczeństwa. W: Niedziela dzisiaj. Sacrum w życiu społecznym. Red. J. Krucina. Wrocław 1993;
 • R. Cantalamessa. Eucharystia nasze uświęcenie. Tłum. A. J. Zębik. Warszawa 1994;
 • M. M. Dias. Niedziela dniem żywotności Kościoła i miłości. ComP 15:1995 nr 3(87);
 • J. Trigo. Nakaz niedzielny: udział w Eucharystii i powstrzymanie się od pracy. W: tamże;
 • K. Jeżyna. Uświęcenie czasu – dzień Pański w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego. W: Katechizm Kościoła Katolickiego. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, A. Derdziuk. Lublin 1995;
 • H. J. Sobeczko. Teologiczno-egzystencjalna motywacja niedzielnego świętowania. W: Ad libertatem in veritate. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Profesorowi Alojzemu Marcolowi. Red. P. Morciniec. Opole 1996;
 • K. Jeżyna. I przykazanie kościelne: świętowanie niedzieli. W: Przykazania kościelne dzisiaj. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2001;
 • J. Nagórny. Moralny sens świętowania. RT 49:2002 z. 3;
 • H. Muszyński. Świętość dnia Pańskiego. W: Komisja Episkopatu Polski Duszpasterstwa Ogólnego. Ewangelizacja i Eucharystia. Program duszpasterski na rok 1992/1993. Red. E. Szczotok, A. Liskowacka. Katowice 1992;
 • A. Rojewski. Eucharystia szczytem i źródłem chrześcijańskiego świętowania. W: tamże.

Wybrane wypowiedzi Jana Pawła II o świętowaniu


Linki zewnętrzne

Hasła w Zintegrowanej Bazie Tekstów Papieskich

Zobacz także