Familiaris consortio

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Treść hasła pochodzi z publikacji „Jestem z Wami: kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II”, Wydawnictwo M, Kraków 2010
Autor hasła: o. Maciej Zięba OP

Familiaris consortio (Rodzina chrześcijańska w świecie współczesnym) - adhortacja, która nosi podtytuł: O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, jest owocem obrad Synodu Biskupów z 1980, a Jan Paweł II opublikował ją w uroczystość Chrystusa Króla 22 listopada 1981. Można powiedzieć, że powody jej napisania są dwojakie. Primo, dostrzeżenie raptownych, najczęściej negatywnych, acz nie wyłącznie, przemian, którym ulega współczesna rodzina. Pisze o tym Papież w pierwszych słowach swego dokumentu: Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych. Wiele rodzin przeżywa ten stan rzeczy, dochowując wierności tym wartościom, które stanowią fundament instytucji rodzinnej. Inne stanęły niepewne i zagubione wobec swych zadań, a nawet niekiedy zwątpiły i niemal zatraciły świadomość ostatecznego znaczenia i prawdy życia małżeńskiego i rodzinnego. Inne jeszcze, na skutek doznawanych niesprawiedliwości, napotykają na przeszkody w korzystaniu ze swoich podstawowych praw. W tych trudnych czasach Kościół powinien przyjść z pomocą, aby wspierać małżeństwo i rodzinę – podstawowe i najważniejsze wspólnoty, w których człowiek może i powinien uczyć się budowania relacji z innymi, kochania oraz bycia kochanym.

Tezy adhortacji

Kościół, świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości, pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc tym, którzy znając wartości małżeństwa i rodziny, starają się pozostać im wierni; tym, którzy w niepewności i niepokoju poszukują prawdy; i tym, którzy niesłusznie napotykają na przeszkody w realizowaniu własnej wizji rodziny. Podtrzymując pierwszych, oświecając drugich i wspierając tych, którym stwarzane bywają trudności, Kościół pragnie służyć każdemu człowiekowi, zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny. Drugim powodem dla napisania adhortacji było pragnienie zaaplikowania w życie rodziny chrześcijańskiej nauczania Soboru Watykańskiego II. Nauczanie to może bowiem pomóc w rozwiązywaniu wielu współczesnych problemów życia rodzinnego.

Adhortacja "Familiaris consortio" składa się z czterech części. Części pierwszej autor nadał tytuł: Blaski i cienie rodziny w dobie obecnej.

Jan Paweł II zwraca uwagę, że współczesna kultura, zwłaszcza mass-media, bardzo często deformują obraz życia rodzinnego. Omawia też wpływ zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów współczesności na rodzinę: Z jednej strony – pisze Papież – ma się do czynienia z żywszym poczuciem wolności osobistej, jak również ze zwróceniem większej uwagi na jakość stosunków międzyosobowych w małżeństwie, na podnoszenie godności kobiety, na odpowiedzialne rodzicielstwo, na wychowanie dzieci, prócz tego obserwuje się świadomość potrzeby zacieśnienia więzów między rodzinami celem niesienia wzajemnej pomocy duchowej i materialnej, pełniejsze odkrycie posłannictwa kościelnego właściwego rodzinie i jej odpowiedzialności za budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego. Z drugiej jednak strony, nie brakuje niepokojących objawów degradacji niektórych podstawowych wartości: błędne pojmowanie w teorii i w praktyce niezależności małżonków we wzajemnych odniesieniach, duży zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i dzieci, praktyczne trudności, na które często napotyka rodzina w przekazywaniu wartości, stale wzrastająca liczba rozwodów, plaga przerywania ciąży, coraz częstsze uciekanie się do sterylizacji, faktyczne utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia.

Część druga nosi tytuł: Zamysł Boży względem małżeństwa i rodziny.

Podstawowym pojęciem jest „komunia” – głęboka wspólnota. Małżeństwo jest komunią miłości obojga małżonków, poprzez sakrament jest też komunią małżonków z Bogiem. Komunią osób (communio personarum) jest też rodzina. Pięknie rolę małżeństwa opisuje Tertulian, chrześcijański pisarz z III wieku, którego cytuje Jan Paweł II: Jakże potrafię wysłowić szczęście tego małżeństwa, które wiąże Kościół, ofiara eucharystyczna umacnia, a błogosławieństwo pieczętuje, aniołowie ogłaszają, a Ojciec potwierdza?... Cóż za jarzmo dwojga wiernych złączonych w jednej nadziei, w jednym dochowaniu wierności, w jednej służbie! Oboje są braćmi i oboje wspólnie służą, nie ma między nimi podziału ani co do ciała, ani co do ducha. Owszem są oboje w jednym ciele, a gdzie jest jedno ciało, jeden też jest duch.

Zadania rodziny chrześcijańskiej to tytuł trzeciej, najobszerniejszej części tego dokumentu. Szczegółowo omawia ona cztery podstawowe zadania rodziny: tworzenie wspólnoty osób, służba życiu, udział w rozwoju społeczeństwa, udział w życiu i posłannictwie Kościoła. Szczególnie warte uwagi jest bardzo silne podkreślenie godności i posłannictwa kobiety, synodalna Karta Praw Rodziny, na którą składa się czternaście podstawowych praw niezbędnych dla powstania i funkcjonowania rodziny, oraz teologiczne spojrzenie na rodzinę chrześcijańską jako wspólnotę wierzącą i ewangelizującą, wspólnotę dialogu z Bogiem i wspólnotę w służbie człowieka.

Ostatnia część – Duszpasterstwo rodzin: etapy, organizacja, pracownicy i okoliczności – omawia różne formy duszpasterstwa rodzinnego.

W pierwszym rozdziale Papież szczegółowo analizuje problem przygotowania do małżeństwa już od dzieciństwa, teologiczne znaczenie obrzędu zaślubin, problem ewangelizacji ludzi ochrzczonych, ale także ludzi niewierzących lub niepraktykujących, lecz pragnących zawrzeć małżeństwo w Kościele, oraz znaczenie i różne formy duszpasterstwa rodzin. Końcowy fragment tej części poświęcony jest duszpasterstwu rodzin w trudnych przypadkach (np. gdy cała rodzina emigruje, jedno z rodziców długi czas przebywa poza domem lub gdy są to małżeństwa mieszane) oraz duszpasterstwu w sytuacjach nieprawidłowych (małżeństwa na próbę, trwałe wolne związki, katolicy, którzy zawarli jedynie ślub cywilny, osoby żyjące w separacji lub rozwiedzione, które nie zawarły nowego związku oraz takie które zawarły nowy związek oraz osoby pozbawione rodziny). Wspominając osoby rozwiedzione Jan Paweł II pisze, że gorąco wzywa pasterzy i całą wspólnotę wiernych do okazania pomocy rozwiedzionym, do podejmowania z troskliwą miłością starań o to, by nie czuli się oni odłączeni od Kościoła, skoro mogą, owszem, jako ochrzczeni, powinni uczestniczyć w jego życiu. Niech będą zachęcani do słuchania Słowa Bożego, do uczęszczania na Mszę Świętą, do wytrwania w modlitwie, do pomnażania dzieł miłości oraz inicjatyw wspólnoty na rzecz sprawiedliwości, do wychowywania dzieci w wierze chrześcijańskiej, do pielęgnowania ducha i czynów pokutnych, ażeby w ten sposób z dnia na dzień wypraszali sobie u Boga łaskę. Niech Kościół modli się za nich, niech im dodaje odwagi, niech okaże się miłosierną matką, podtrzymującą ich w wierze i nadziei. Kościół jednak na nowo potwierdza swoją praktykę, opartą na Piśmie Świętym, niedopuszczania do komunii eucharystycznej rozwiedzionych, którzy zawarli ponowny związek małżeński. Nie mogą być dopuszczani do komunii świętej od chwili, gdy ich stan i sposób życia obiektywnie zaprzeczają tej więzi miłości między Chrystusem i Kościołem, którą wyraża i urzeczywistnia Eucharystia. Nie można więc nie ponosić żadnych konsekwencji pęknięcia komunii małżeńskiej – pisze Papież. Nie oznacza to jednak nie tylko usuwania czy marginalizowania w Kościele osób rozwiedzionych, ale tym większą konieczność wsparcia ich wspólną modlitwą i pochylenia się nad skomplikowanym ludzkim życiem w wierze i nadziei otwartej ku Chrystusowi.

Adhortację kończy gorący papieski apel o umiłowanie rodziny. Kochać rodzinę, to znaczy umieć cenić jej wartości i możliwości i zawsze je popierać. Kochać rodzinę, to znaczy poznać niebezpieczeństwa i zło, które jej zagraża, aby móc je pokonać. Kochać rodzinę, to znaczy przyczyniać się do tworzenia środowiska sprzyjającego jej rozwojowi. Zaś szczególną formą miłości wobec dzisiejszej rodziny chrześcijańskiej, kuszonej często zniechęceniem, dręczonej rosnącymi trudnościami, jest przywrócenie jej zaufania do siebie samej, do własnego bogactwa natury i łaski, do posłannictwa powierzonego jej przez Boga. Jan Paweł II cytuje swój list apostolski z 1980: Trzeba, aby rodziny naszych czasów powstały! Trzeba, aby szły za Chrystusem!.

Linki zewnętrzne

Adhortacja Familiaris consortio

Opracowania nt. adhortacji Familiaris consortio

  • o. Maciej Zięba OP, Jestem z Wami: kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Wydawnictwo M, Kraków 2010, s. 123-127 ISBN 9788375952520 W bibliotece.jpg
  • Zdzisław Struzik (red.), Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym : 30. rocznica Familiaris Consortio : sympozjum, 22-26 listopada 2011 r., Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie : materiały konferencyjne, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2012 ISBN 9788361250517

Zobacz także