Korupcja

Z Centrum Myśli Jana Pawła II - WIKIJP2
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Treść hasła pochodzi z publikacji „Wielka Encyklopedia Nauczania Jana Pawła II”, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2014
Autor hasła: ks. Konrad GLOMBIK  


Korupcja – (łac. „corruptio” – zepsucie, uwiedzenie, przekupstwo) – występujące we wszystkich systemach polityczno-gospodarczych, w różnych formach i obejmujące wiele sfer życia, wręczanie i przyjmowanie łapówek w związku z pełnieniem funkcji publicznych, mające na celu uzyskanie niezasłużonych korzyści materialnych i niematerialnych. Jest to niesprawiedliwe uprzywilejowanie, dokonywane przez przekroczenie obwiązujących norm lub wykorzystanie istniejących luk prawnych; skłania innych do podobnych działań. Elementami sprzyjającymi korupcji są: brak jawności życia publicznego, niesprawiedliwe i nieskuteczne prawo, rozbudowana biurokracja, rozległa sfera uznaniowości w życiu społecznym.

W Starym Testamencie korupcja występowała głównie w formie wręczania i przyjmowania podarków i była postrzegana jako niesprawiedliwość oraz wyraz nieopanowanej chciwości. W Tradycji Kościoła zaliczano ją do wykroczeń przeciw przykazaniu „Nie kradnij!” i rozumiano jako grzech społeczny, będący wykroczeniem przeciw sprawiedliwości i zaprzeczeniem troski o dobro wspólne.

Korupcja to działanie, przez które wpływa się na zmianę postępowania tych, którzy powinni podejmować decyzje zgodnie z prawem [1]. Współcześnie przejawia się ona na wiele sposobów. Stanowi poważny problem, ma bowiem wpływ na osoby, publiczne i prywatne struktury władzy i klasy rządzące, zagraża rozwojowi społecznemu i politycznemu wielu narodów [2].


Nauczanie Jana Pawła II nt. korupcji

Jan Paweł II wypowiada się na temat korupcji, podejmując zagadnienia społeczne. Korupcja, będąc niewłaściwym źródłem bogacenia się oraz łatwych i nielegalnych zysków, podważa uczciwość i bezpieczeństwo działalności gospodarczej i stanowi przeszkodę rozwoju gospodarczego [3]. Jest zaprzeczeniem prawa uczestnictwa każdego obywatela w życiu społecznym, gdyż utrudnia legalny udział w sprawowaniu władzy; uniemożliwia równoprawne korzystanie z dóbr i usług społecznych; umożliwiając manipulację wyborami, jest zagrożeniem dla demokracji [4]. Prowadzi do bezkarności, bezprawnego bogacenia się, braku zaufania do instytucji, zadłużenia państwa oraz opieszałości, niewydajności i niewystarczalności struktur wymiaru sprawiedliwości, zwłaszcza dla ludzi ubogich i opuszczonych [5].

Korupcja jest nie tylko działaniem niezgodnym z prawem, ale jako czyn niemoralny stanowi wykroczenie przeciwko VII przykazaniu Dekalogu: „Nie kradnij!”. Jest formą niesprawiedliwości, zaprzeczeniem prawdy w stosunkach między ludźmi. Korupcja naraża na szkody dobro wspólne, gdyż sumy przeznaczone na cele publiczne służą interesom o charakterze prywatnym lub wręcz przestępczym [6]; jest zaprzeczeniem idei solidarności [7]. Korupcja, będąc poważnym problemem społecznym i wywierając wpływ na struktury władzy, stanowi typowy przykład grzechu społecznego [8], co nie oznacza pomniejszania odpowiedzialności osobistej i przenoszenia winy na anonimowe struktury czy instytucje, za którymi stoją konkretni ludzie, ponoszący odpowiedzialność i winę za korupcję [9].

W celu przeciwdziałania korupcji potrzebne są nie tylko działania władz i zmiany strukturalne, ale konieczna jest odnowa moralna życia społecznego i politycznego [10]. Konieczna jest nowa kultura praworządności, która polega na tym, że ludzie sprawujący funkcje publiczne troszczą się o sprawiedliwe stosowanie prawa i legalność wszystkich działań administracji publicznej. Wymaga to dokładnej kontroli i poprawności wszystkich transakcji ekonomicznych i finansowych [11]. Do skutecznej walki i przeciwdziałania korupcji nieodzowne jest również świadectwo chrześcijan i ludzi dobrej woli, którzy swoją postawą przyczynią się do promowania wartości prawdy, dobra, pracowitości i służby dobru wspólnemu [12].

Przypisy

 1. por. Katechizm Kościoła Katolickiego 2409
 2. por. Jan Paweł II. Orędzie na Światowy Dzień Pokoju. 1998, nr 5
 3. por. Centessimus annus 48
 4. por. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1999, 6
 5. por. Ecclesia in America 23; Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1998, 5
 6. por. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1998, 5
 7. por. Solicitudo Rei Socialis 39
 8. por. Ecclesia in America 56
 9. por. Reconciliatio et paenitentia 16
 10. por. Veritatis Splendor 98
 11. por. Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Pokoju, 1998, 5
 12. por. Redemptoris missio 43; Ecclesia in America 60

Bibliografia

Dzieła Jana Pawła II

Inne dokumenty Kościoła

Publikacje innych autorów

 • Alojzy Marcol (red.), Korupcja: problem społeczno-moralny, Wydaw. Św[iętego] Krzyża, Opole 1992
 • Julio de la Vega, Prowizje, prezenty czy przekupstwo: chrześcijanin a nieuczciwe wzbogacanie się, Apostolicum, Ząbki 2003
 • Damian Zimoń, Etyczna ocena korupcji [w:] Komisja Duszpasterstwa Ogólnego KEP. Program duszpasterski na rok 2003/2004, Katowice 2003

Wybrane wypowiedzi Jana Pawła II o korupcji

Pozytywnymi znakami we współczesnym świecie są: rosnąca świadomość solidarności pomiędzy ubogimi, ich działania na rzecz wzajemnej pomocy, wystąpienia publiczne na arenie społecznej, gdzie bez uciekania się do przemocy przedstawiają własne potrzeby i własne prawa wobec nieskuteczności działania czy korupcji władz publicznych. Na mocy tego samego ewangelicznego zaangażowania Kościół czuje się powołany do tego, by stać u boku ubogich rzesz, by rozpoznawać słuszność ich żądań, przyczyniać się do ich zaspokajania, nie tracąc z pola widzenia dobra poszczególnych grup w ramach dobra wspólnego.


Pozytywnymi znakami we współczesnym świecie są: rosnąca świadomość solidarności pomiędzy ubogimi, ich działania na rzecz wzajemnej pomocy, wystąpienia publiczne na arenie społecznej, gdzie bez uciekania się do przemocy przedstawiają własne potrzeby i własne prawa wobec nieskuteczności działania czy korupcji władz publicznych. Na mocy tego samego ewangelicznego zaangażowania Kościół czuje się powołany do tego, by stać u boku ubogich rzesz, by rozpoznawać słuszność ich żądań, przyczyniać się do ich zaspokajania, nie tracąc z pola widzenia dobra poszczególnych grup w ramach dobra wspólnego.


Linki zewnętrzne

Zobacz także